Cherad s.r.o. - Priemyselné práva, Bezpečnostný poradca, Chemická legislatíva
Priemyselné práva
Bezpečnostný poradca
Chemická legislatíva
Obchodná činnosť
 
 
 
 
 
Priemyselné práva
vo veciach patentov,úžitkových vzorov a ochranných známok
 
Poskytujeme informácie, poradenstvo, podľa zákona č.527/1990 Zb.o vynálezoch a priemyselných vzoroch, o úžitkových vzoroch podľa zákona č. 478/1992 Zb. a ochranných známkach podľa zákona č. 55/1997 Zb. V oblasti ochrany patentov, úžitkových vzorov a ochranných známok ponúkame zistenie priemyselných práv Vašej konkurencie tak, aby sa predchádzalo k porušovaniu ich práva a nedochádzalo k nepríjemným sporom. Získame pre Vás informácie o možnosti priemyselnej ochrany Vašich výrobkov, pracovných postupov, názvov či dizajnov a tým Vám umožníme Vašu ochranu v oblasti porušovania priemyselných práv, nekalej súťaže. Z dôvodu, že vlastník priemyselného práva má exkluzívne, absolútne právo na hospodárske využitie (výroba, predaj, použitie) je priemyselná ochrana jeden z najúčinnejších prostriedkov podnikania, ktorý umožní Vašej spoločnosti v maximálnej miere využiť Váš tvorivý potenciál.
 
Ponúkame Vám poradenstvo v danej oblasti a zabezpečíme pre Vás nasledovné:
• vypracovanie rešerží na stav techniky, na novosť, na právny stav chránených riešení s možnosťou    prípadnej ochrany Vašich priemyselných práv voči známemu stavu techniky;
• poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti priemyselných práv pri prevencii a zamedzení    porušovania cudzieho duševného vlastníctva;
• vypracovanie všetkých druhov prihlášok na predmety priemyselno-právnej ochrany na základe    vašich podkladov a návrhov tak, aby sa v maximálnej miere zamedzila konkurenčná výroba    podobných výrobkov a postupov; Cena za poskytnuté služby je dohodou podľa rozsahu prác.
 
Copyright © 2007 Cherad s.r.o. Všetky práva vyhradené.