Cherad s.r.o. - Priemyselné práva, Bezpečnostný poradca, Chemická legislatíva
Priemyselné práva
Bezpečnostný poradca
Chemická legislatíva
Obchodná činnosť
 
 
 
 
 
Chemická legislatíva
pre nebezpečné chemické látky, biocídy a detergenty
 
   Poskytujeme informácie, poradenstvo a tvorbu chemických dokumentov pre výrobcov, dovozcov a distribútorov chemických látok a prípravkov, ktorých uvádzanie na trh podlieha chemickej legislatíve. Od roku 2001 v Slovenskej republike platí zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a prípravkoch a vykonávacie predpisy, Výnos 2/2002 MH SR a Výnos 2/2005 MH SROV. Zákon 217/2003 Z.z. zase urrčuje podmienky uvádzania biocídnych výrobkov na trh a problematika detergentov je určovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004.
 
Ponúkame Vám poradenstvo v danej oblasti a zabezpečíme pre Vás nasledovné:

• klasifikáciu nebezpečných látok a chemických prípravkov;
• návrh etikiet a označovanie balenia;
• vypracovanie a novelizáciu kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) v tlačenej aj digitálnej forme;
• riešenie problematiky detergentov;
• riešenie problematiky biocídnych výrobkov;
• zavádzanie systému REACH;
• vývoz a dovoz nebezpečných látok a prípravkov.Cena za poskytnuté služby je dohodou podľa    rozsahu prác.
 
Copyright © 2007 Cherad s.r.o. Všetky práva vyhradené.