Cherad s.r.o. - Priemyselné práva, Bezpečnostný poradca, Chemická legislatíva
Priemyselné práva
Bezpečnostný poradca
Chemická legislatíva
Obchodná činnosť
 
 
 
 
 
Bezpečnostný poradca
pre dopravu a manipuláciu s nebezpečnými chemickými látkami
 
Každý podnik, ktorého činnosť zahŕňa dopravu, ako aj balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečného tovaru, musí mať podľa Európskej dohody ADR a podľa § 20, ods. (7), (8), (9), zákona č. 506/2002 Z.z. a bodu 1.8.3.1.ADR – SR bezpečnostného poradcu s osvedčením od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

      Ponúkame zmluvné zaistenie povinnosti podľa zákona o nakladaní s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami na základe udeleného osvedčenia č. 0380. Našou úlohou je predovšetkým zabezpečovať súlad s dodržiavaním Dohody ADR na území SR, ako aj ostatných európskych krajín dohody.
 
Poskytované služby externého bezpečnostného poradcu :

• uskutočnenie vstupného auditu plnenia dohody ADR (zistene skutočného stavu a návrh    opatrení);
• vypracovanie podnikového manuálu pre zaobchádzanie s nebezpečným tovarom (v tlačenej aj    digitálnej forme);
• zatriedenie (klasifikácia) látok z hľadiska ADR, kontrola a spracovanie etikiet, pokynov pre prípad    nehody a kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) požadovaného tovaru ako aj iných surovín;
• školenie pre pracovníkov prichádzajúcich do styku s nebezpečným tovarom v zmysle Dohody    ADR;
• spracovanie správ o mimoriadnych udalostiach pri doprave a manipulácii s nebezpečným tovarom    a závažných porušení predpisov;
• vypracovanie povinnej ročnej správy pre vedenie podniku a orgánov verejnej správy. Cena za    poskytnuté služby je závislá na na konkrétnych požiadavkách a je stanovená dohodou za rok so    štvrťročnou fakturáciou.
 
Copyright © 2007 Cherad s.r.o. Všetky práva vyhradené.